Provozní řád

 • Každý návštěvník sportovního areálu TCV PARDUBICE na adrese Brožíkova 550, je povinen se seznámit s tímto provozním řádem.
 • Areál je v provozu dle otevírací doby uvedené na webových stránkách areálu www.tcv.cz. Sportoviště je třeba opustit 30 minut před jejím koncem.
 • Vstup na jednotlivá sportoviště je možný jen s platnou rezervací na dané sportoviště. Před vstupem na sportoviště je uživatel povinen ohlásit příchod na recepci areálu TCV PARDUBICE. Uživatel se identifikuje jménem a příjmením a oznámí recepční vybrané sportoviště.
 • Před začátkem hry uhradí hrací poplatek.
 • Pohyb osob mladších 12 let bez dozoru dospělé osoby je v prostorách areálu zakázán.
 • Využívat sportoviště smí pouze osoby splňující všechny tyto body:
  1. osoby starší 18 let nebo děti starší 3 let, a to pod dohledem osoby starší 18 let, která je za dítě zodpovědná,
  2. osoby netrpící žádnou závažnou chorobou (zejména srdeční či oběhovou), nebo pouze se svolením svého lékaře,
  3. osoby obeznámené s technikou sportování (návštěvníci tenisových, badmintonových kurtů a adventure golfu).
 • Vstup do vnitřních prostor areálu a na vnitřní sportoviště je povolen pouze v čisté a kvalitní sálové obuvi a ve vhodném čistém sportovním oblečení. Je přísně zakázáno sportovat naboso nebo v nevhodné obuvi.
 • Osoba využívající KURTY (tenisové vnitřní i venkovní, badmintonové) může na kurt vstoupit nejdříve 3 minuty před začátkem své rezervované hodiny, nesmí však v takovém případě zasáhnout do hry osob, kteří užívají kurt v danou chvíli. Zahájit hru je možné přesně na začátku rezervovaného času. Opustit kurt je nutné přesně s koncem rezervace. Na všech tenisových kurtech je nutné 5 minut před jejich opuštěním  zahájit úklid dvorce tak, aby byl včas připraven pro další hru!
 • DĚTSKÉ HŘIŠTĚ je určeno pro děti od 3 do 14 let. Děti mohou vstupovat na dětské hřiště pouze pod dozorem dospělé osoby. Vstup na dětské hřiště je na vlastní nebezpečí.
 • K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných věcí jako batohů, tašek, mobilních telefonů mimo prostor uzamčené šatní skříňky je na vlastní riziko. Do areálu by se neměly vnášet žádné cennosti, větší obnosy peněz a drahá elektronická zařízení. Provozovatel za tyto cenné věci neodpovídá.
 • Návštěvníci jsou povinni se před opuštěním prostor areálu řádně odhlásit na recepci a vrátit klíče od šatní skříně, popřípadě zapůjčené náčiní.
 • Ve vnitřních prostorách areálu platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Obsluha areálu má právo manipulovat s ohněm.. Ve venkovních prostorách areálu je kouření povoleno pouze na vyhrazených místech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup na sportoviště zakázán.
 • V celém areálu platí zákaz konzumace jídel na sportovištích. Pití je dovoleno nosit pouze v uzavíratelných lahvích.
 • V celém areálu platí zákaz jízdy na kole, s výjimkou přímého příjezdu od brány areálu ke stojanům na jízdní kola a výjezdu při opuštění areálu.
 • Návštěvník přítomný ve sportovním areálu neruší ostatní při sportovních aktivitách a cvičeních, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným.
 • Provozovatel či obsluha recepce areálu nesou odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru areálu. Úklid je prováděn 1x denně mytím podlahy a luxováním v celém komplexu. Hygienické zařízení je umýváno 1x denně na vlhko desinfekčním prostředkem.
 • Sportovci a cvičenci jsou odpovědní za své chování a dodržování pravidel, za ochranu majetku svého i majetku provozovatele areálu, a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni neprodleně hlásit na recepci sportovního centra.
 • Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech sportovců do prostoru areálu.
 • Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička vybavena dle platných předpisů v souladu s poskytovanými službami.
 • Provozovatel nezodpovídá za vzniklé úrazy nebo jiné poškození zdraví v souvislosti s provozováním daného sportu nebo cvičení.
 • Prostor areálu je monitorován kamerami z důvodu ochrany majetku, bezpečnosti klientů a prevence kriminality. Ke kamerám má přístup pouze provozovatel.
 • Při výpadku elektrického proudu jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny Provozovatele.
 • Návštěvník nedodržující provozní řád může být z areálu vykázán.
 • Tento provozní řád areálu TCV PARDUBICE je platný od 1.09.2020.